Hasbro Play Doh

Akademia wyobraźni

Regulamin
rywalizacji

Regulamin konkursu dla przedszkoli "Geometryczny Świat Wyobraźni" organizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Akademia Wyobraźni Play-Doh"

I. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursów „Baw się kreatywnie z Play-Doh” („Konkurs”) jest Adliner sp. z o.o.,  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym  w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana „Organizatorem”.

Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy Hasbro Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Alei Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.II. Fundatorzy nagród

Fundatorami nagród w Konkursach dla przedszkoli są:

1. Hasbro Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 86070.

2. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki 37, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064794, NIP 676-007-57-68,

3. Oficyna Wydawnicza PWE s.c. z siedzibą 02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, NIP 522-25-79-380.

4. PPH MEBLOTEL Stanisław Telęga  z siedzibą  w 42-140 Panki, ul.  Tysiąclecia 19, zarejestrowaną pod numerem ewidencyjnym  68, NIP 574-000-29-49,

5. POLSKIE PUFY z siedzibą w Wieruszowie, ul. Warszawska 64, Wieruszów, NIP: PL 997-009-07-58. z których każdy zwany jest także dalej „Fundatorem nagród” bądź łącznie „Fundatorami”.III. Zasięg konkursu

1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konkurs prowadzony jest w przedszkolach uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Akademia Wyobraźni Play-Doh” („Przedszkole”).IV. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każde Przedszkole, które zgłosiło się i zostało zakwalifikowane do Programu i tym samym znalazło się na liście Przedszkoli uczestniczących w Programie i/lub które zarejestrowało się na stronie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Dla przedszkoli/Strefa dla nauczycieli” i tym samym uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Akademia Wyobraźni Play-Doh”.

2. Nadesłanie prac Konkursowych jest równoznacznym potwierdzeniem uczestnictwa w Konkursie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do komunikacji i do wysyłki nagród. Dane osobowe zostaną zarejestrowane w bazie GIODO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administratorem bazy osobowej stworzonej z zarejestrowanych zgłoszeń konkursowych jest: Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02–928 Warszawa.

4. Przystępując do Konkursu Przedszkole wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu oraz akceptuje niniejszy Regulamin.

5.Przystępując do Konkursu Przedszkole wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.

6. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Adliner Sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym,

7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

8. Dane osobowe Przedszkola zostały przekazane dobrowolnie, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

9. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności  do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu (włączając w to ogłoszenie wyników na Stronie Internetowej Programu.

10. Przedszkola mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

11. Przedszkole zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na Stronie Internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl.

12. Przedszkole może zgłosić do Konkursu po jednej „Pracy” z każdej grupy przedszkolnej lub jedną wspólną z całego przedszkola.

13. Przedszkole oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do Pracy Plastycznej oraz że Praca Plastyczna nie narusza dóbr osobistych, praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw umownych ani żadnych innych praw osób trzecich. 

14. Wysyłając Pracę Przedszkole udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie Pracy Plastycznej poprzez jej udostępnianie w Internecie.  

15. W przypadku, gdy Praca Plastyczna zawierać będzie jakikolwiek wizerunek osób fizycznych, Uczestnik zapewnia, że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Pracy Plastycznej i zgłoszenie jej  do Konkursu. Przedszkole ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia osób,  o których mowa w poprzednim zdaniu.V. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu są Prace Plastyczne („Praca plastyczna”) realizowane na podstawie materiałów edukacyjnych przesłanych do Przedszkoli tj. kart z zadaniami, przy użyciu ciastoliny Play-Doh, wykonywane zgodnie z tematami Konkursów na dany miesiąc, wymienionymi w pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

2. Zgłaszane do Konkursu Prace Plastyczne będą odpowiadać następującym tematom:

a.  Prace zgłaszane w listopadzie 2017 r.- temat „Ząbkowa Kraina" – zadaniem dzieci będzie ulepienie przy użyciu ciastoliny Play-Doh elementów związanych z zębami, zadanie inspirowane kartą „Listopad – Ząbkowa Kraina”.

b. Prace zgłaszane w grudniu 2017 r. - temat „Świąteczne Wypieki" - zadaniem dzieci będzie ulepienie świątecznych potraw i wszelkie inne kreatywne pomysły dzieci; zadanie może być inspirowane kartą „Grudzień – Świąteczne Wypieki”.

Przedszkole może zgłosić w każdym miesiącu do Konkursu maksymalnie po jednej Pracy  Plastycznej z każdej grupy w Przedszkolu.VI. Nadsyłanie prac konkursowych

1. Prace Plastyczne należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Programu umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla Przedszkoli”.

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 15.09.2016 r. od godz. 10:00. .   

3. Zgłaszając do konkursu Pracę Plastyczną Uczestnik wykonuje jej zdjęcie („Zdjęcie”) i zgłoszenia dokonuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla Przedszkoli”. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie Pracy Plastycznej do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia–playdoh.pl, oraz do użycia w materiałach drukowanych kolejnych edycji Programu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zdjęć Prac Plastycznych niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania zdjęć Uczestników, którzy niepochlebnie wyrażają się o konkursie lub/i o Organizatorze lub/i o Fundatorach nagród.

6. Prace Plastyczne niezgodne z Regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie.

7. Zgłaszane zdjęcia będą weryfikowane przez Organizatora. Zdjęcia zgodne z Regulaminem Konkursu będą akceptowane oraz umieszczane w galerii w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu 48 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Uczestnika.VII. Terminy konkursu

1. Konkursy plastyczne organizowane są od 15 września do 31 grudnia 2017 r. włącznie.

2. Zgłoszenia do konkursu „Ząbkowa Kraina” przyjmowane będą od 1 listopada do 22 listopada  2017 roku do godziny 12:00.

3. Głosowanie na stronie internetowej Programu na Prace Plastyczne „Ząbkowa Kraina” będzie trwało od godziny 12:01 22 listopada do 30 listopada 2017 roku.

4. Zgłoszenia do Konkursu „Świąteczne Wypieki” przyjmowane będą od 1 grudnia do 22 grudnia 2017 roku do godziny 12:00.

5. Głosowanie na stronie internetowej Programu na Prace Plastyczne „Świąteczne wypieki” będzie trwało od godziny 12:01 22 grudnia do 31 grudnia 2017 roku.

6. Wyniki publikowane są do 10 dnia następnego miesiąca, zaczynając od 10 stycznia 2018 r.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu Konkursu.VIII. Nagradzanie i nagrody

1. Rozstrzygnięcie Konkursu Głównego dokona się wśród zgłoszonych Prac Plastycznych poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla przedszkoli”.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu Głównego dokona się wśród trzydziestu zgłoszeń z największą ilością głosów Internautów.

3. Jury konkursowe wybierze trzech zwycięzców spośród trzydziestu zgłoszeń, które uzyskają największą ilość głosów w wyniku głosowania prac na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl.

4. Jury konkursowe wybierze również 5 zgłoszeń, które zostaną wyróżnione.

5. Nagrodami dla I miejsca w Konkursie Głównym będą:

a. Zorganizowanie profesjonalnego Dnia Kreatywności w zwycięskiej placówce Uczestnika przez zespół Akademii Wyobraźni Play-Doh.

b. Zestaw 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) tubek ciastoliny

c. 3 (słownie: trzy) zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

d. Zestaw 6 (słownie: sześć) książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

e. Biblioteczka HAPPY o wym. 88x70x90

f.  20 (słownie: dwadzieścia) bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

6. Nagrodami dla II miejsca w Konkursie Głównym będą:

a. Zestaw 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) tubek ciastoliny

b. 2 (słownie: dwa) zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

c. Zestaw 5 (słownie: pięć) książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

d. 16 (słownie: szesnaście) bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

e. Pufa „Krówka” (słownie: jedna sztuka) o wymiarach 80cm x 75cm x 75cm

7. Nagrodami dla III miejsca w Konkursie Głównym będą:

a. Zestaw 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) tubek ciastoliny

b. 2 (słownie: dwa) zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

c. Zestaw 4 (słownie: cztery) książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

d. 12 (słownie: dwanaście) bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

8. Nagrody, które zostaną przyznane 5 wyróżnionym Przedszkolom:

a. Zestaw 48 (słownie: czterdzieści osiem) tubek ciastoliny

b. 2 (słownie: dwa) zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

c. Zestaw 2 (słownie: dwa) książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

d. 12 (słownie: dwanaście) bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

9. Organizator zobowiązuje się do zorganizowania Dnia Kreatywności w terminie ustalonym z Dyrektorem i koordynatorem programu w placówce zwycięskiego Przedszkola, jednak nie później niż w ciągu 120 dni od poinformowania Uczestnika o wygranej.

10. Rozstrzygnięcie comiesięcznych Konkursów plastycznych dokona się wśród zgłoszonych przez przedszkola prac plastycznych poprzez formularz konkursowy umieszczony na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla przedszkoli”.

11. Rozstrzygnięcie comiesięcznych Konkursów plastycznych dokona się wśród dziesięciu prac plastycznych z największą ilością głosów Internautów, spośród których jury („Jury konkursowe”) wybierze trzy zwycięskie placówki.

12. Jury konkursowe wybierze trzy zwycięskie prace spośród dziesięciu prac, które uzyskają największą ilość głosów w wyniku głosowania prac na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl.

13. Nagrody przyznawane będą trzem różnym Przedszkolom, w każdym z poniższych miesięcy:

a. Dla zwycięskich prac zamieszczonych w listopadzie 2017 będą:

Za zajęcie I miejsce:

a. Zestaw 72 (słownie: siedemdziesiąt dwie) tubek ciastoliny

b. 3 (słownie: trzy) zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

c. Zestaw 6 (słownie: sześć) książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

d. 20 (słownie: dwadzieścia) bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

Za zajęcie II miejsca:

a. Zestaw 48 (słownie: czterdzieści osiem) tubek ciastoliny

b. 2 (słownie: dwa) zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

c. Zestaw 5 (słownie: pięć) książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

d. 16 (słownie: szesnaście) bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

Za zajęcie III miejsca:

a. Zestaw 48 (słownie: czterdzieści osiem) tubek ciastoliny

b. 2 (słownie: dwa) zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

c. Zestaw 4 (słownie: cztery) książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

d. 16 (słownie: szesnaście) bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

b.   Dla zwycięskich prac zamieszczonych w grudniu 2017 będą:

Za zajęcie I miejsca:

a. Zestaw 72 (słownie: siedemdziesiąt dwa) tubek ciastoliny

b. 3 (słownie: trzy) zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

c. Zestaw 6  (słownie: sześć) książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

d. 20 (słownie: dwadzieścia) bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

Za zajęcie II miejsca:

a. Zestaw 48 (słownie czterdzieści osiem)  tubek ciastoliny

b. 2 zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

c. Zstaw 5 książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

d. 16 bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

Za zajęcie III miejsca:

a. Zestaw 48 tubek ciastoliny

b. 2 zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

c. Zestaw 4 książeczek wydawnictwa Znak Emotikon

d. 16 bajek na DVD od sklepu Bajkowa.tv

14. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięskich Przedszkoli na adres podany przy rejestracji na stronie internetowej Programu www.akademia-playdoh.pl.

15. Zwycięskie Przedszkola wszystkich Konkursów powiadomieni zostaną o wygranej drogą elektroniczną (e-mailową) przez Organizatora.IX. Konkurs Główny – Geometryczny Świat Wyobraźni

1. Przedmiotem Konkursu Głównego są Prace Plastyczne („Praca Plastyczna”) zrealizowane na podstawie materiałów edukacyjnych przesłanych do Przedszkoli lub materiałów edukacyjnych pobranych ze strony internetowej Programu www.akademia-playdoh.pl, tj. kart z bajkami oraz z zadaniami.

2. Zgłaszane do Konkursu Prace Plastyczne będą zgodne z tematem „Geometryczny Świat Wyobraźni”, zadaniem dzieci będzie ulepienie przy użyciu ciastoliny Play-Doh elementów z figur geometrycznych, zadanie inspirowane kartą „Geometryczny Świat Wyobraźni”.

3. Przedszkola będą zamieszczać Prace plastyczne na stronie internetowej Programu www.akademia-playdoh.pl w zakładce konkursowej.

4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą od 15 września do 20 października 2017 roku do godziny 12:00.

5. Głosowanie na stronie internetowej Programu będzie trwało od godziny 12:01, 20 października do 31 października 2017 roku.

6. Jury wybierze 3 (słownie: trzy) zwycięskie prace spośród 30 prac z największą ilością głosów.

7. Jury wybierze również 5 (słownie: pięć) Prac Plastycznych, które zostaną wyróżnione.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania zgłoszeń niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania zgłoszeń Przedszkoli, które niepochlebnie wyrażają się o konkursie lub/i o Organizatorze lub/i o Fundatorach Nagród.

10. Zgłoszenia niezgodne z regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie.

11. Zgłoszenia będą weryfikowane przez Organizatora. Zgłoszenia zgodne z Regulaminem Konkursu będą akceptowane oraz umieszczane w galerii w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu 48 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Przedszkole.

12. Wyniki opublikowane będą 10 listopada 2017 r do godz. 14:00.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu konkursu.

14. Nagrody przyznawane w Konkursie Głównym są wymienione w punkcie X. niniejszego Regulaminu.