Hasbro Play Doh

Regulamin
rywalizacji

REGULAMIN KONKURSU DLA RODZICÓW "Magiczny Zamek" organizowanego w ramach II edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Akademia Wyobraźni Play-Doh"

I. I. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu „Baw się kreatywnie z Play-Doh” („Konkurs”) jest Adliner sp. z o.o., 

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana „Organizatorem”. Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy Hasbro Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Waliców 11, 00-851 Warszawa.

II. II. Fundatorzy Nagród

Fundatorami nagród w Konkursie dla Rodziców są:

1.        Hasbro Polska sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, przy Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 86070.

2.        SNOW SPORT - P.P.H.U. FIT Paweł Michalski z siedzibą w Legnicy, przy ul. Gliwicka 4, o Numerze Identyfikacyjnym NIP 613-128-95-30, reprezentowana przez: Paweł Michalski

3.        STREFA BAJEK – Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://strefabajek.pl prowadzony jest przez Dariusza Wojdaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CASS FILM ENTERTAINMENT GROUP DARIUSZ  WOJDAK z siedzibą w Mińsku Mazowieckim , przy ul. Szpitalnej 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki (adres do korespondencji: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8220001678, REGON 710376112.

4.        Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 30-105) przy ul. Kościuszki 37, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064794, NIP 676-007-57-68,

z których każdy zwany jest także dalej „Fundatorem nagród” bądź łącznie „Fundatorami”.

 

III. III. Zasięg Konkursu

1.        Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.        Konkurs prowadzony jest wśród rodzin z dziećmi, uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Akademia Wyobraźni Play-Doh”.

IV. V. Przedmiot Konkursu plastycznego

1.        Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne realizowane przy użyciu ciastoliny Play-Doh. Rodzice z dziećmi będą wykonywali prace („Praca plastyczna”) zgodnie z zadanym tematem konkursu („Słodkości”, „Magiczny Zamek”).

2.        Praca plastyczna musi być wykonana z ciastoliny PLAY-DOH.

3.        Zgłaszane do Konkursu prace plastyczne będą związane z tematem („Słodkości”,  lub „Magiczny Zamek” – zadaniem dziecka i rodzica będzie stworzenie przy użyciu ciastoliny Play-Doh figurki kojarzącej się zadanym tematem; zadania inspirowane będą kartami pracy „Słodkości”, „Magiczny Zamek”, które udostępnione będą od września na stronie w zakładce Dla rodziców/Domowe zadania kreatywne.

4.        Rodzic może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę na jedno dziecko.

5.        Rodzic zgłaszając do konkursu Pracę plastyczną wykonuje jej zdjęcie („Zdjęcie”) i zgłoszenia dokonuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla Rodziców”.

6.        Rodzic zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia–playdoh.pl oraz do użycia w materiałach drukowanych kolejnych edycji programu.

7.        Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zdjęć prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

8.        Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zdjęć Uczestników, którzy niepochlebnie wyrażają się o konkursie lub/i o Organizatorze lub/i o Fundatorach nagród.

9.        Prace plastyczne niezgodne z regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie.

10.    Zgłaszane Zdjęcia będą weryfikowane przez Organizatora. Zdjęcia zgodne z regulaminem Konkursu będą akceptowane oraz umieszczane w galerii w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu 48 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Uczestnika.

V. VII. Cel Konkursów

1. Celem Konkursu jest kształtowanie wyobraźni i kreatywności przedszkolaków.

VI. VIII. Nadsyłanie Prac Konkursowych w konkursach plastycznych1.        Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Strefa dla rodziców”.

2.    Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 01.03.2016r. od godz. 10:00. do 30.06.2016r. do godz. 23:59. 


VII. VII Terminy Konkursów

1.        Konkurs „Słodkości” organizowany jest od 1 marca 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. włącznie.

2.        Konkurs „Magiczny Zamek” organizowany jest od 1 maja 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. włącznie.

3.        Wyniki publikowane są do 10 dnia następnego miesiąca, zaczynając od 10 maja 2016 r.

4.        Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu konkursu.

VIII. IX. Nagradzanie i Nagrody

1.      Nagrody przyznawane są wedle oceny Jury dla trzech prac, które zostaną wyłonione spośród 10 prac z największą ilością głosów uzyskanych w wyniku głosowania konkursu na stronie Internetowej www.akademia-playdoh.pl.

2. Nagrody przyznawane będą trzem różnym rodzinom


a)      I miejsce:

o   zestaw rolek + ochraniacze dla dziecka od sklepu internetowego www.rooolki.pl

o   zestaw 3 książeczek wydawnictwa Znak Emotikon,

o   10 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

o   2xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

o   zestaw 24 tub z ciastoliną Play Doh,

o   2 zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

 

b)      II miejsce:

o   Zestaw 3 książeczek wydawnictwa Znak Emotikon,

o   5 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

o   2xDVD z bajkami od „Strefy Bajek,

o   zestaw 24 tub z ciastoliną Play Doh.

o   2 zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

 

c)      III miejsce

o   Zestaw 3 książeczek wyd. Znak Emotikon,

o   5 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

o   2xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

o   zestaw 24 tub z ciastoliną Play Doh.

o   2 zestawy kreatywne Play-Doh różnej wielkości

 

1.        Przyznawany jest jeden zestaw nagród za miejsce I, jeden zestaw nagród za miejsce II i jeden zestaw nagród za miejsce III.

2.        Zwycięzcy konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową lub telefoniczną przez Organizatora.

IX. X. Wyniki remisowe i dogrywki

1.        W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, na koniec głosowania tj. do 12 dnia po zakończeniu konkursu o godzinie 13:00 zostaną ogłoszone wyniki remisowe.

2.        Organizator poinformuje uczestników, którzy zajęli miejsca remisowe o planowanych dogrywkach 19 dni po zakończonym konkursie, do godziny 15:00.

3.        Ewentualne dogrywki zostaną przeprowadzone w tej samej formie i na tych samych zasadach jak głosowanie na prace. Dogrywki rozpoczną się 19 dni po zakończonym konkursie o godzinie 16:00 i będą trwać 24h do dnia następnego, do godziny 16:00.

4.        Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 dni po zakończonym konkursie o godzinie 12:00.

X. XI. Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu

1.      Głosowanie będzie się odbywać na podstawie głosowania na stronie www.akademia-playdoh.pl.

2.      Z każdego numeru IP w ciągu 24 godzin (tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia) można oddać jeden głos na jedną wybraną Pracę plastyczną, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos”.

3.       Kryterium ograniczenia oddawania głosów jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.

4.       Rankingi konkursów będą dostępne na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl
w zakładce „Konkurs dla rodziców”.

5.      Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia,
a w szczególności:

·         Zmienianie adresów IP,

·         Korzystanie z fikcyjnych kont e-mail,

·         Stosowanie programów do automatycznego głosowania.

6.      Powyższe działania są niezgodne z warunkami regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play. Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.

7.      W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w punkcie 4 niniejszego paragrafu Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z konkursu lub odjęcia nieuczciwie uzyskanych głosów w zależności od ich liczby.

8.      W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 tego paragrafu po wręczeniu nagrody danej grupie przedszkolnej, będzie ona zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego wartości tej nagrody.

XI. XIII. Wysyłka Nagród

1.        Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do laureatów w terminie 21 dni 

od daty ogłoszenia listy zwycięzców.

2.        Nagrody do laureatów Konkursu będą wysłane przez Organizatorów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3.        Za dzień wysłania nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą w placówce poczty polskiej lub w firmie kurierskiej.

XII. XIV. Postępowanie reklamacyjne

1.        Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.

2.        Reklamacja może być złożona wyłącznie do 30 dni od zakończenia konkursu. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust.3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

3.        Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner Sp. z o.o.; ul. Locci 18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem
na kopercie: „Akademia Wyobraźni Play-Doh” – Konkurs „Baw się kreatywnie z Play-Doh”
– reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę przedszkola oraz dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4.        Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.

5.        W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

XIII. XV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl jak również w siedzibie Adliner sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.
4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie lub nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród wymienionych w Regulaminie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej,
z których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu osobowym nieprawidłowych danych wyklucza możliwość otrzymania nagrody głównej.