Hasbro Play Doh

Regulamin
rywalizacji

REGULAMIN KONKURSU DLA RODZICÓW "Zdrowe owoce" organizowanego w ramach II edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Akademia Wyobraźni Play-Doh"

I. I. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu „Baw się kreatywnie z Play-Doh” („Konkurs”) jest Adliner sp. z o.o.,
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Locci 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000043544, NIP 951-19-34-659, o kapitale zakładowym w wysokości
300 000,00 zł w pełni wpłaconym, zwana „Organizatorem”.

Konkurs prowadzony jest na zlecenie firmy Hasbro Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Waliców 11, 00-851 Warszawa.II. II. Fundatorzy nagród

Fundatorami nagród w Konkursie dla Rodziców są:

 1. Hasbro Polska sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, przy Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 86070.
 2. Egmont Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000037991, posiadającą NIP 526 020 77 52.
 3. SNOW SPORT - P.P.H.U. FIT Paweł Michalski z siedzibą w Legnicy, przy ul. Gliwicka 4, o Numerze Identyfikacyjnym NIP 613-128-95-30, reprezentowana przez: Paweł Michalski
 4. Sklep KOKODYL z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 15 m. 6, 92-114 Łódź, pod numerem identyfikacyjnym NIP 728-259-06-53, reprezentowaną przez Joannę Kaczmarek.
 5. MIĘTOWY KOT – Usługi Graficzne z siedzibą w Lubiczu , ul. Dworcowa 50, 87-162 Lubicz o Numerze Identyfikacyjnym NIP 79-130-56-44, REGON 870382367, reprezentowaną przez: Krzysztof Majewski.
 6. STREFA BAJEK – Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://strefabajek.pl prowadzony jest przez Dariusza Wojdaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CASS FILM ENTERTAINMENT GROUP DARIUSZ  WOJDAK z siedzibą w Mińsku Mazowieckim , przy ul. Szpitalnej 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki (adres do korespondencji: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8220001678, REGON 710376112.
 7. Sklep LILLOP z siedzibą w Kowarach, przy ul. Prusa 12, 58-530 Kowary, reprezentowaną przez: Agnieszka Wołodko.

z których każdy zwany jest także dalej „Fundatorem nagród” bądź łącznie „Fundatorami”.III. III. Zasięg Konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest w oparciu o niniejszy Regulamin, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Konkurs prowadzony jest wśród rodzin z dziećmi, uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Akademia Wyobraźni Play-Doh”.IV. IV. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu Fotograficznego („Uczestnik”) może być każdy Rodzic („Rodzic”), który za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej znajdującej się na domenie www.akademia-playdoh.pl („Strona Internetowa”) nadesłał zdjęcie („Zdjęcie”) zgodne z tematem konkursu.
 2. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznacznym potwierdzeniem uczestnictwa
  w Konkursie i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich rodziców, którzy spełnią warunki Regulaminu. Uczestnikiem może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i ich najbliżsi, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 1. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania zdjęcia przechodzą one na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych zdjęć.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia prezentującego marki i produkty oraz zdjęć niecenzuralnych oraz zdjęć dzieci nieubranych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do komunikacji i do wysyłki nagród. Dane osobowe zostaną zarejestrowane w bazie GIODO zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administratorem bazy osobowej stworzonej z zarejestrowanych zgłoszeń konkursowych jest: Adliner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Locci 18, 02–928 Warszawa. Podmiotem upoważnionym do przetwarzania danych osobowych (Administrujący) Hasbro Polska sp. z o.o.  z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, przy Waliców 11, 00-851 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 86070.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu oraz w celach marketingowych oraz promocyjnych lub reklamowych Organizatora. Przetwarzanie danych obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika konkursu.
 5. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się z nim przez Organizatora lub podmiot upoważniony przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.
 6. Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych (imienia i nazwiska), jako niezbędnych do otrzymania nagrody, jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.V. V. Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne realizowane przy użyciu ciastoliny Play-Doh. Rodzice z dziećmi będą wykonywali prace („Praca plastyczna”) zgodnie z zadanym tematem konkursu („Zwierzę z bajki”, „Zdrowe owoce”).
 2. Praca plastyczna musi być wykonana z ciastoliny PLAY-DOH.
 3. Zgłaszane do Konkursu prace plastyczne będą związane z tematem „Zwierzę z bajki” lub „Zdrowe owoce” – zadaniem dziecka i rodzica będzie stworzenie przy użyciu ciastoliny Play-Doh figurki kojarzącej się zadanym tematem; zadania inspirowane będą kartami pracy „Zwierzę z bajki”, „Zdrowe owoce”, które udostępnione będą od początku marca na stronie w zakładce Dla rodziców/Domowe zadania kreatywne.
 4. Rodzic może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę na jedno dziecko.
 5. Rodzic zgłaszając do konkursu Pracę plastyczną wykonuje jej zdjęcie („Zdjęcie”) i zgłoszenia dokonuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Konkurs dla Przedszkoli”.
 6. Rodzic zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do celów marketingowych przez Organizatora, a w szczególności publikacji na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia–playdoh.pl oraz do użycia w materiałach drukowanych kolejnych edycji programu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zdjęć prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Zdjęć Uczestników, którzy niepochlebnie wyrażają się o konkursie lub/i o Organizatorze lub/i o Fundatorach nagród.
 9. Prace plastyczne niezgodne z regulaminem lub z tematem Konkursu nie będą brały udziału w Konkursie.
 10. Zgłaszane Zdjęcia będą weryfikowane przez Organizatora. Zdjęcia zgodne z regulaminem Konkursu będą akceptowane oraz umieszczane w galerii w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Weryfikacja odbywa się w dni powszednie w ciągu 48 godzin od nadesłania zgłoszenia przez Uczestnika.

VI. VI. Cel Konkursu

1. Celem Konkursu jest kształtowanie wyobraźni i kreatywności przedszkolaków.

VII. VII. Nadsyłanie prac konkursowych

 1. Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-playdoh.pl w zakładce „Strefa dla rodziców”.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 01.02.2015r. od godz. 10:00. do 30.06.2015r. do godz. 23:59.

VIII. VIII. Terminy Konkursu

 1. Konkurs „Zwierzęta z bajki” organizowany jest od 1 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. włącznie.
 2. Konkurs „Zdrowe owoce” organizowany jest od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. włącznie.
 3. Wyniki publikowane są do 10 dnia następnego miesiąca, zaczynając od 10 maja 2015 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu konkursu.IX. IX. Nagradzanie i nagrody

1. Nagrody przyznawane są wedle oceny Jury dla trzech prac, które zostaną wyłonione spośród 10 prac z największą ilością głosów uzyskanych w wyniku głosowania konkursu na stronie Internetowej www.akademia-playdoh.pl.

2. Nagrody przyznawane będą trzem różnym rodzinom, w każdym z poniższych miesięcy:

Dla zwycięskich prac zamieszczonych w marcu-kwietniu:

a) I miejsce:

                                  i.          Zestaw rolek + ochraniacze dla dziecka, wybrane z oferty sklepu internetowego www.rooolki.pl,

                                  i.          Smok maskotka o długości ok. 140 cm – KOKODYL,

                                 ii.         Książeczki wyd. Egmont,

                                iii.        Zestaw Play-Doh „Tort urodzinowy”,

                                 iv.        „Poduszka Zwierzak”, MIĘTOWY KOT,

                                  v.         Fartuszek ręcznie szyty, LILLOP,

                                 vi.        10 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

                                vii.       1 x BOX 3xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

                               viii.      zestaw 24 tub z ciastoliną Play Doh.

 

b)      II miejsce:

                                  i.          Bon o wartości 100 zł do wykorzystana w internetowym sklepie www.rooolki.pl,

                                 ii.         „Poduszka Zwierzak”, MIĘTOWY KOT

                                iii.        Fartuszek ręcznie szyty, LILLOP,

                                 ix.        Książeczki wyd. Egmont,

                                  x.         Zestaw Play-Doh „Zakręcona Lodziarnia”

                                 xi.        5 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

                                xii.       1 x BOX 3xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

                               xiii.      zestaw 24 tub z ciastoliną Play Doh.

 

c)      III miejsce

                               xiv.       Bon o wartości 50 zł do wykorzystana w internetowym sklepie www.rooolki.pl,

                                xv.        „Poduszka Zwierzak”, MIĘTOWY KOT

                               xvi.       Fartuszek ręcznie szyty, LILLOP,

                              xvii.      Książeczki wyd. Egmont,

                             xviii.     Zestaw Play-Doh „Słodkie ciasteczka”

                                 iv.        5 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

                                  v.         1 x BOX 3xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

                                 vi.        zestaw 24 tub z ciastoliną Play Doh.

 

Dla zwycięskich prac zamieszczonych w maju-czerwcu:

a)      I miejsce:

                                              i.          Zestaw rolek + ochraniacze dla dziecka, wybrane z oferty sklepu internetowego www.rooolki.pl,

                                             ii.         Smok maskotka o długości ok. 140 cm – KOKODYL,

                                            iii.        Książeczki wyd. Egmont,

                                             iv.        Zestaw Play-Doh „Tort urodzinowy”,

                                              v.         „Poduszka Zwierzak”, MIĘTOWY KOT,

                                             vi.        Fartuszek ręcznie szyty, LILLOP,

                                            vii.       10 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

                                           viii.      1 x BOX 3xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

                                             ix.        zestaw 24 tub z ciastoliną Play Doh.

 

b)      II miejsce:

                                              i.          Bon o wartości 100 zł do wykorzystana w internetowym sklepie www.rooolki.pl,

                                             ii.         „Poduszka Zwierzak”, MIĘTOWY KOT

                                            iii.        Fartuszek ręcznie szyty, LILLOP,

                                             iv.        Książeczki wyd. Egmont,

                                              v.         Zestaw Play-Doh „Zakręcona Lodziarnia”

                                             vi.        5 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

                                            vii.       1 x BOX 3xDVD z bajkami od „Strefy Bajek,

                                           viii.      zestaw 24 tub z ciastoliną Play Doh.

 

c)      III miejsce

                                              i.          Bon o wartości 50 zł do wykorzystana w internetowym sklepie www.rooolki.pl,

                                             ii.         „Poduszka Zwierzak”, MIĘTOWY KOT

                                            iii.        Fartuszek ręcznie szyty, LILLOP,

                                             iv.        Książeczki wyd. Egmont,

                                              v.         Zestaw Play-Doh „Słodkie ciasteczka”

                                             vi.        5 x Kody promocyjne na Strefę Bajek - w postaci bonów,

                                            vii.       1 x BOX 3xDVD z bajkami od „Strefy Bajek”,

                                           viii.      zestaw 24 tub z ciastoliną Play Doh.

3. Przyznawany jest jeden zestaw nagród za miejsce I, jeden zestaw nagród za miejsce II i jeden zestaw nagród za miejsce III.

4. Zwycięzcy konkursu powiadomieni zostaną o wygranej drogą e-mailową lub telefoniczną przez Organizatora.X. X. Wyniki remisowe i dogrywki

 1. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, na koniec głosowania tj. do 12 dnia po zakończeniu konkursu o godzinie 13:00 zostaną ogłoszone wyniki remisowe.
 2. Organizator poinformuje uczestników, którzy zajęli miejsca remisowe o planowanych dogrywkach 19 dni po zakończonym konkursie, do godziny 15:00.
 3. Ewentualne dogrywki zostaną przeprowadzone w tej samej formie i na tych samych zasadach jak głosowanie na prace. Dogrywki rozpoczną się 19 dni po zakończonym konkursie o godzinie 16:00 i będą trwać 24h do dnia następnego, do godziny 16:00.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się 16 dni po zakończonym konkursie o godzinie 12:00.XI. XI. Zasady głosowania i przypadki nadużyć w głosowaniu

 1. Głosowanie będzie się odbywać na podstawie głosowania na stronie www.akademia-playdoh.pl.
 2. Z każdego numeru IP w ciągu 24 godzin (tj. od godziny 00:00 do godziny 23:59 tego samego dnia) można oddać jeden głos na jedną wybraną Pracę plastyczną, za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos”.
 3. Kryterium ograniczenia oddawania głosów jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail.
 4. Rankingi konkursów będą dostępne na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl
  w zakładce „Konkurs dla rodziców”.
 5. Podczas głosowania niedopuszczalne są próby obejścia systemów zabezpieczenia,
  a w szczególności:
  • Zmienianie adresów IP,
  • Korzystanie z fikcyjnych kont e-mail,
  • Stosowanie programów do automatycznego głosowania.

6. Powyższe działania są niezgodne z warunkami regulaminu oraz podstawowymi zasadami fair play. Działania takie są jednocześnie próbą oszustwa i wyłudzenia nagrody, co klasyfikuje je jako przestępstwo i mogą być zgłoszone przez Organizatora do odpowiednich służb.

7. W przypadku wykrycia przez Organizatora podejrzenia prób obejścia systemu zabezpieczeń ujętych w punkcie 4 niniejszego paragrafu Organizator ma prawo do usunięcia takiego zgłoszenia z konkursu lub odjęcia nieuczciwie uzyskanych głosów w zależności od ich liczby.

8. W przypadku wykrycia przez Organizatora działań ujętych w punkcie 4 tego paragrafu po wręczeniu nagrody danej grupie przedszkolnej, będzie ona zobowiązana do zwrotu nagrody bądź ekwiwalentu pieniężnego równego wartości tej nagrody.XII. XII. Wysyłka nagród

 1. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do laureatów w terminie 21 dni
  od daty ogłoszenia listy zwycięzców.
 2. Nagrody do laureatów Konkursu będą wysłane przez Organizatorów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 3. Za dzień wysłania nagrody rozumie się datę nadania przesyłki z nagrodą w placówce poczty polskiej lub w firmie kurierskiej.XIII. XIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej wyłącznie naruszenia prawa lub regulaminu Konkursu.
 2. Reklamacja może być złożona wyłącznie do 30 dni od zakończenia konkursu. (decyduje data doręczenia pisemnej reklamacji do adresata, wskazanego w ust.3 poniżej). Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacja, pod rygorem nieważności, musi być wysłana, w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Adliner Sp. z o.o.; ul. Locci 18; 02-928 Warszawa z obligatoryjnym dopiskiem
  na kopercie: „Akademia Wyobraźni Play-Doh” – Konkurs „Baw się kreatywnie z Play-Doh”
  – reklamacja. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę przedszkola oraz dokładny adres nadawcy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Organizator Konkursu będzie rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednakże nie później niż
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Organizator powiadomi zainteresowanych o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym.
 5. W przypadku braku akceptacji przez uczestnika Konkursu stanowiska przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, uczestnik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

XIV. XIV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem i uczestnikami Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Warszawie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim.
 3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.akademia-playdoh.pl jak również w siedzibie Adliner sp. z o.o., ul. Locci 18, 02-928 Warszawa.
 4. Organizator może w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu, jak również zastrzega sobie odwołanie lub nierozstrzygnięcie Konkursu bądź nieprzyznanie wszystkich lub niektórych nagród wymienionych w Regulaminie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatora pocztowego ani firmy kurierskiej, z której usług w trakcie Konkursu mogą korzystać uczestnicy Konkursu lub Organizator.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania dostawców usług poczty elektronicznej,
  z których korzystają uczestnicy Konkursu. Podanie w formularzu osobowym nieprawidłowych danych wyklucza możliwość otrzymania nagrody głównej.